Villkor

Läs följande villkor innan du använder TSplus nedladdad programvara. Att använda programvaran, om den laddas ner, innebär att du accepterar dessa villkor och förstår att de är juridiskt bindande för dig och Terminal Service Plus. Om du inte håller med om dessa villkor eller inte vill att de ska vara bindande för dig, bör du ta bort den nedladdade programvaran från alla lagringsmedier som den lagras på.

Äganderätt

Du erkänner och samtycker till att Terminal Service Plus (”licensgivare”) är TSplus: s ägare av alla rättigheter, titel och intresse för och till den nedladdade TSplus-programvaran och de datorprogram som finns i den maskinläsbara objektkodformuläret och den bifogade användardokumentationen. tillsammans med alla efterföljande kopior därav, oavsett media eller form i vilken de kan existera (kollektivt ”programvaran”). Programvaran är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser, och detta licensavtal överför inte till dig något intresse för programvaran, digitalt innehåll eller medföljande tryckt material, utan endast en begränsad användarrätt och begränsad reproduktion som kan återkallas i i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Licens Beviljande av licens

Licensgivare beviljar härmed, och du accepterar en exklusiv licens för att använda programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal.

Remote Desktop / Remote Assistance

Programvaran innehåller tekniker för fjärrskrivbord och fjärrhjälp som gör det möjligt att få åtkomst till programvaran eller applikationerna installerade på TSplus-servern (nedan kallad en värddator) från andra enheter. Du kan använda programvaran Remote Desktop-funktionen för att få åtkomst till Host Device från alla enheter förutsatt att du förvärvar en separat programvarulicens för den enheten. När du använder fjärrhjälp (eller annan programvara som tillhandahåller liknande funktioner för ett liknande syfte) kan du dela en session med andra användare utan någon begränsning för antalet enhetsanslutningar och utan att skaffa ytterligare licenser för programvaran. För Microsoft- och icke-Microsoft-applikationer bör du konsultera licensavtalet som åtföljer tillämplig programvara eller kontakta den tillämpliga licensgivaren för att avgöra om användning av programvaran med Remote Desktop eller Remote Assistance är tillåten utan ytterligare licens.

Förbehåll av rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig genom detta licensavtal reserveras härmed av licensgivaren.

Demo

Demoversionen av programvaran får endast användas för utvärderingsändamål eller för icke-kommersiellt bruk. Vid kommersiell användning måste du köpa en licens för den normala versionen av TSplus-programvaran.

Ingen demontering

Det är underförstått och överens om att du inte ska kopiera programmet till någon maskinläsbar eller tryckt form utom för arkivering eller för säkerhetskopiering i enlighet med villkoren i detta avtal, och inte heller ska du omvända ingenjörer, dekompilera, demontera, översätta, slå samman till en annan datorprogram, dölja eller ta bort licensgivarens copyrightmeddelande eller på annat sätt ändra programvaran.

Överföring av programvara

Du får inte sublicensera, tilldela eller överföra licensen eller programvaran eller några rättigheter enligt detta avtal utan förhandstillstånd från licensgivaren. Alla försök på annat sätt att underlicensiera, tilldela eller överföra några av de rättigheter, skyldigheter eller skyldigheter som följer av detta är ogiltiga.

Licensinstallation

Om du behöver installera om din licens på en ny server är en omprövning möjlig om du prenumererar på våra årliga support- och uppdateringstjänster. Sedan, kontakta oss för mer information.

Uppdateringar och nya versioner

I händelse av att uppdateringar eller nya versioner av programvaran utvecklas kan licensgivaren, efter eget gottfinnande, göra sådana uppdateringar och nya versioner tillgängliga för dig mot betalning av eventuella erforderliga avgifter. Om programvaran uppdateras och görs tillgänglig för dig, kan du använda programvaruuppdateringen i enlighet med villkoren i detta licensavtal.

Villkor och uppsägning

Detta licensavtal träder i kraft när du öppnar programvarupaketet, eller dess första användning om det laddas ner, och ska fortsätta utan tidsbegränsning om det inte sägs upp tidigare i enlighet med villkoren här. Du kan säga upp detta licensavtal när som helst genom att avinstallera programvaran följt av att returnera programvaran och alla kopior därav och extrakt där från till licensgivaren.

Flera användning

Du får inte använda programvaran på två eller flera datorer samtidigt. För varje dator som du installerar programvaran måste du köpa en separat licens. Licensen är bunden till den dator som programvaran är installerad på. Om du skaffar en ny dator måste du avinstallera programvaran från den tidigare datorn innan du använder programvaran på den nya datorn.

Uthyrning av programvara

Du kan använda programvaran på system som hyrs ut till dina egna kunder. Detta ändrar emellertid inte regeln om flerbruk; för varje (hyrd) dator som du installerar programvaran måste du köpa en separat licens.

Flera media

Du kan få mjukvaran i mer än ett lagringsmedium. Du får bara använda ett medium på en enda dator. Du får inte använda, kopiera, sända, hyra, hyra, sälja, tilldela eller på annat sätt överföra det andra mediet till en annan användare eller annan dator.

I befintligt skick

Programmet tillhandahålls “som det är” utan garanti av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna om försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Licensgivaren garanterar inte att funktionerna i programvaran uppfyller dina krav eller att programvarans drift är oavbruten eller felfri. Vissa länder tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så att ovanstående uteslutning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av programvaran kommer du inte att använda programvaran för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda programvaran på något sätt som strider mot gällande lagar.

Ansvarsbegränsningar

Under inga omständigheter är licensgivaren ansvarig för skador, inklusive men inte begränsade till, förlorade vinster, förlorade besparingar eller andra speciella, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda programvaran även om licensgivaren eller dess auktoriserade återförsäljare har informerades om möjligheten till sådana skador, eller för något krav från någon annan part. Under alla omständigheter får licensgivarens kumulativa ansvar gentemot dig eller någon annan tredje part för förlust eller skador till följd av fordringar, krav eller handlingar som uppstår till följd av eller hänför sig till detta avtal inte överstiga den licensavgift som du betalar till licensgivaren för licensen och användning av denna programvara.

Avtal

Detta avtal utgör hela parternas förståelse för licensen av programvaran och återkallar och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan licensgivaren och dig, och är avsedda som ett slutligt uttryck för avtalet. Det får inte modifieras eller ändras förutom i ett skriftligt undertecknat av en representant anställd i licensgivaren och med specifikt hänvisning till detta avtal. Detta avtal ska ha företräde framför alla andra dokument som kan vara i konflikt med detta. Du erkänner härmed att du har läst dessa licensvillkor för programvaruprogrammet, förstår dem och samtycker till att vara bunden av dem.