Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för www.tsplus.eu/store

Eland IT Sp. Zoo. TSPlus Östeuropa är specialiserat på att tillhandahålla teknik för fjärråtkomst. Som mjukvaruförsäljare fungerar TSplus som en “datadministratör”. Vi samlar in och bearbetar främst information om företag och organisationer. Men när vi utför dessa aktiviteter behandlar vi också data som kan klassificeras som “Personuppgifter” i enlighet med EU-lagstiftningen (“EU”), eftersom det är information om individer (t.ex. egenföretagare, gynnsamma ägare, styrelseledamöter och representanter för företag etc.).

All personlig information som samlas in av TSplus.eu kommer att behandlas och lagras i TSplus.eu administrationssystem. Syftet med lagring och bearbetning av personuppgifter är begränsat till administrativa uppgifter relaterade till försäljning av produkter, enligt skatteregler eller internationell lag i allmänhet.

Vårt Support är ett annat syfte med lagring och behandling av personlig information av TSplus.eu. Av detta skäl kan vi behålla din e-postadress, namn, telefonnummer etc. I detta fall är användningen av dina personuppgifter begränsad till att ge support i TSplus-programvaran, via telefon eller e-post.
TSplus.eu överför inte personuppgifter till andra parter, såvida inte sådan överföring enligt lag krävs och krävs.

Nedan hittar du vår integritetspolicy angående de tjänster vi använder.

Kontakta ägaren för att få information om dina personuppgifter, syftena och parterna informationen delas med.

Ägare och datakontrollant

Eland IT Sp. z o.o. TSPlus Östeuropa, 7 Ferdynanda Ossendowskiego Street, 93-228 Łódź, Polen

Ägarkontakt e-post: licenses@tsplus.eu

Typer av insamlade data

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje parter, finns det: Cookies; Användningsdata; e-postadress; förnamn; efternamn.
Komplett information om varje typ av personuppgifter som samlas in finns i de dedikerade avsnitten i denna sekretesspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.
Personuppgifter kan fritt tillhandahållas av användaren, eller, i fall av användningsinformation, samlas in automatiskt vid användning av denna applikation.

Om inte annat anges är alla data som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa data kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa data inte är obligatoriska, är användarna fritt att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen för tjänsten.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.
All användning av kakor – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredje parts tjänster som används av denna applikation syftar till att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhållits, publiceras eller delas genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att lämna uppgifterna till ägaren.

Läge och plats för bearbetning av data

Bearbetningsmetoder

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och / eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan i vissa fall uppgifterna vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tredje- partytekniska tjänsteleverantörer, postföretag, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) om nödvändigt utnämnd till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagstiftningar kan ägaren tillåta att behandla personuppgifter tills användaren invänder mot sådan behandling (“opt-out”), utan att behöva lita på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning.
 • tillhandahållande av data är nödvändigt för att ett avtal med användaren kan fullgöras och / eller för eventuella förkontraktsförpliktelser därav
 • behandling är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som ägaren är föremål för;
 • behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av officiell myndighet som ägs av ägaren;
 • bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller tredje part förföljer.

Hur som helst kommer ägaren gärna att hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett kontrakt.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens verksamhetskontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att överföra användardata till ett annat land än sitt eget. För att ta reda på mer om behandlingsplatsen för sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.
Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som regleras av allmän internationell rätt eller inrättats av två eller flera länder, till exempel FN, och om säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina data.

Om någon sådan överföring äger rum kan användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Retentionstid


Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för.
Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för syften relaterade till utförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts.
 • Personuppgifter som samlats in för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge som det behövs för att uppfylla sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de berättigade intressen som ägaren eftersträvar inom de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan få behålla personuppgifter under en längre tid när användaren har gett samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en juridisk skyldighet eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter tas bort. Därför kan inte rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet verkställas efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Om någon sådan överföring äger rum kan användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Syftet med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster, samt för följande syften: Analytics och kontakta användaren.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter beträffande deras data som behandlas av ägaren.
I synnerhet har användare rätt att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att dra tillbaka samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Objekt mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i avsnittet nedan.
 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten i sina data och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har under vissa omständigheter rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina data för något annat syfte än att lagra dem.
 • Ta bort sina personuppgifter eller ta bort på annat sätt. Användare har under vissa omständigheter rätt att få radering av sina data från ägaren.
 • Få sina data och få dem överförda till en annan controller. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt genomförbart, att få det överfört till en annan controller utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen bygger på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förhandskontrakt.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka anspråk vid sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

Om personuppgifter behandlas av allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för de ändamål som de ägda legitima intressen förfogar över, kan användare göra invändningar mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation motivera invändningen.

Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål, kan de dock motsätta sig den behandlingen när som helst utan att motivera det. För att få reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål kan användarna hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla begäranden om utövande av användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktinformationen i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om insamling och behandling av data

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstolen eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår genom felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
Användaren förklarar att han är medveten om att ägaren kan krävas att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna sekretesspolicy kan denna applikation ge användaren ytterligare och sammanhangsinformation om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och alla tredje parts tjänster samla filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder annan personlig information (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Cookies och annan teknik

TSplus.eu använder kakor, webbläsare och liknande tekniker på våra onlinekanaler som samlar in viss information om dig på automatiserade sätt. En “cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan Internet-ansluten enhet för att identifiera besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren. En “webbeacon”, även känd som en Internet-tagg, pixeltagg eller tydlig GIF, länkar webbsidor till webbservrar och deras cookies och kan användas för att överföra information som samlas in via cookies tillbaka till en webbserver.

Vi använder dessa automatiserade tekniker för att samla in information om din utrustning, surfning och användningsmönster. Informationen vi får på detta sätt inkluderar IP-adress och andra identifierare som är associerade med dina enheter, typer av enheter anslutna till våra erbjudanden, enhetsegenskaper (som operativsystem), språkpreferenser, referens- / utgångssidor, navigationsvägar, åtkomsttider, webbläsare preferenser och egenskaper, installerade plugins, lokala tidszoner, lokala lagringspreferenser, klickströmdata och annan information om dina online-aktiviteter. Vi använder på våra onlinekanaler både första parts cookies (serveras direkt av vår webbplatsdomän när du besöker våra onlinekanaler) och tredjepartscookies (serveras av en tredjepartswebbplats när du besöker våra onlinekanaler och vissa tredjepartswebbplatser som vi har samarbetat med). Vissa av dessa kakor är sessionskakor (som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare) och andra är ihållande cookies (som finns kvar på din dator eller annan Internet-ansluten enhet under en tid efter att du har avslutat din surfningssession, om du inte tar bort dem).

De cookies vi använder i våra onlinekanaler inkluderar viktiga och funktionella cookies.

Väsentliga och funktionella kakor
Vi använder cookies på våra onlinekanaler som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Detta inkluderar viktiga cookies (till exempel de som används för att autentisera dig på vår webbplats och identifiera dig efter att du har loggat in), funktionella cookies (som de som kommer ihåg vad du har lagt till i din kundvagn eller språkinställningen du valde), och användare -centriska säkerhetskakor som används för att öka säkerheten för de produkter och tjänster som vi tillhandahåller dig (t.ex. för att upptäcka autentiseringsövergrepp). Med tanke på den nödvändiga funktionen för dessa kakor kanske de vanligtvis inte inaktiveras på våra onlinetjänster.

Din webbläsare kan berätta hur du blir meddelad när du får vissa typer av cookies eller hur du begränsar eller inaktiverar vissa typer av cookies. Observera dock att utan cookies kanske du inte kan använda alla funktionerna i våra onlinekanaler. För mobila enheter kan du hantera hur din enhet och webbläsare delar viss enhetsdata genom att justera sekretess- och säkerhetsinställningarna på din mobila enhet.

I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kommer vi att få ditt samtycke innan vi använder cookies eller liknande verktyg.

Leverantörerna av tredjepartsappar, verktyg, widgets och plug-ins i våra onlinekanaler (som Facebook) kan också använda automatiserade sätt för att samla information om dina interaktioner med dessa funktioner. Denna information samlas in direkt av leverantörerna av funktionerna och omfattas av dessa leverantörers integritetspolicyer eller meddelanden. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag är TSplus inte ansvarigt för dessa leverantörers informationspraxis.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur “Spåra inte” -frågor hanteras

Den här applikationen stöder inte “Spåra inte” förfrågningar.
Läs deras sekretesspolicy för att avgöra om någon av de tredjeparttjänster som den använder respekterar begäran “Spåra inte”.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av denna sekretesspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till användare via all kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som listas längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke, ska ägaren samla in nytt godkännande från användaren, om så krävs.